تجمع اعتراضی غارت شدگان مؤسسه کاسپین در رشت و سپرده گزاران بانک ملی درتهران + فیلم

کاسپین

روزسه شنبه ۱۰بهمن۹۶ تعدادی ازغارت شدگان مؤسسه کاسپین رشت، دراعتراض به غارت سپرده هایشان مقابل این مؤسسه، یک حرکت اعتراضی برگزار کردند.

سپرده گزاران شعار می‌دادند:

« دستهای پشت پرده با پول ما چه کرده»

«تابلوی بی مجوز محاله محاله»

زنان غارت شده این مؤسسه که پیشتازاین حرکت اعتراضی بودند دراعتراض به غارت سپرده هایشان با تخم مرغ این مؤسسه را مورد تهاجم قرار دادند.

همچنین روز‌سه‌شنبه ۱۰بهمن ماه جمعی ازمردم تهران برای گرفتن سپرده هایشان به بانک ملی مراجعه کردند . بانک ازپرداخت سپرده ها خودرداری کرد .جمعیت مراجعه کننده نسبت به عدم پرداخت سپرده هایشان، مقابل بانک ملی، تجمع اعتراضی برگزارکردند و خواهان پرداخت پول هایشان شدند

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *