درگیری جوانان تهران پارس با نیروهای یگان ویژه

درگیری جوانان با  ذ - 222

به گزارش دریافتی روز ۳۱اردیبهشت نیروهای یگان ویژه به منطقه تهران پارس یورش بردند و دیشهای ماهواره را تخریب یا جمع‌آوری کردند.
آنها که به‌زور وارد منازل مردم شده بودند، از بالای آپارتمانها دیشها را به خیابان پرت می‌کردند. این اقدام سرکوبگرانه با اعتراض مردم به‌ویژه جوانان تهران پارس روبه‌رو شد و کار به درگیری کشید. نیروهای یگان ویژه با باتون و انواع وسائل سرکوب به‌شدت به معترضان حمله کرده و آنان را می‌زدند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *