آخرین نبرد بزرگ جنگ جهانی اول

aval

روز ۱۱ اوت سال ۱۹۱۸ نیروهای آلمان در نبرد جبهه آمینسAmiens در شمال فرانسه دچار شکست و عقب‌نشینی شدند.
 این آخرین نبرد بزرگ در جنگ جهانی اول بود که نیروهای آلمانی را به‌عقب‌نشینیهای دیگری واداشت.
دلایل عمده عقب‌نشینی آلمان در اوت ۱۹۱۸ نداشتن نیروی ذخیره، تسلیم پی‌درپی نیروهای خسته و ناامید آلمانی و نیز تظاهرات نیروهای ضدجنگ و انقلابی در برلین بود. در ۱۱اوت ۱۹۱۸، برای آلمان تنها ۶۰۰ هزار نظامی باقی مانده بود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *