آغاز ساختن دیوار برلین

5381300449

روز ۱۳اوت سال ۱۹۶۱ ساختن دیوار برلین که بعدا به ‌دیوار آهنین معروف شد آغاز گردید. این دیوار، شهر برلین را که نیمی از آن به ‌آلمان شرقی و نیمی به ‌آلمان غربی وابسته بود از هم جدا می‌کرد. از زمان جداشدن رسمی دو آلمان در سال ۱۹۴۹ ناراضیان آلمان شرقی به‌قسمت غربی فرار می‌کردند. در سال ۱۹۶۱ دولت آلمان شرقی تصمیم گرفت دیواری بین‌این شهر بکشد تا بتواند جلوی فرارها را بگیرد. به‌دنبال فروپاشی بلوک شرق و اتحاد دو آلمان، این دیوار نیز از میان برداشته شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *