آمریکا به جنگ جهانی دوم وارد شد

آمریکا

۷دسامبر ۱۹۴۱- ۱۶آذر۱۳۲۰:
بامداد هفتم دسامبر سال ۱۹۴۱، نیروی دریایی امپراتوری ژاپن به پایگاه ناوگان آمریکا در اقیانوس آرام ــ پرل هاربور ــ واقع در مجمع‌الجزایر هاوایی شبیخون زد.
این حملات تا ظهر آنروز طول کشید و ضمن آن ۲۴۰۳ تن کشته ، ۱۸۸ هواپیما منهدم و هشت ناو جنگی غرق شد یا آسیب دید. از جمله دو ناو سنگین آریزونا و اکلاهما غرق شدند .
این خبر، ظهر آن روز به اطلاع روزولت رئیس جمهور آمریکا رسید.
وی روز بعد، اجازه دادن اعلان جنگ را از کنگره گرفت و از همان روز، آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد.
این جنگ تا سال ۱۹۴۵ طول کشید.
 
 
 
 
 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *