اشعه رادیو اکتیو کشف شد

هانری بکرل فیزیکدان فرانسوی .

اشعه رادیو اکتیو کشف شد

۳۰ژوئن ۱۸۹۶-۱۰ تیر۱۲۷۵:
روز سی‌ام ژوئن سال ۱۸۹۶، اشعه رادیوآکتیو توسط هانری بکرل becquerel فیزیکدان فرانسوی کشف شد
دراثربمباران اتمی، عناصر تجزیه می‌شوند و تجزیه عناصر موجب پراکنده‌شدن اتمها می‌گردد. ازاتمهای تجزیه‌شده تشعشعات خاصی در فضا منتشر می‌شود که آن‌‌را رادیوآکتیو می‌نامند
رادیوآکتیو در نباتات و جانوران و انسان اثرات منفی و کشنده دارد
هانری بکرل به‌دلیل این کشف بزرگ در سال ۱۹۰۳ به‌اخذ جایزه نوبل فیزیک نائل شد

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *