انتشار خبر تکان دهنده سوزاندن پیکر بیجان زندانی سیاسی بهروز آلخانی و پیدا شدن آن درمیان زباله ها ؟!

بهروز آلخانی

خبرگزاری قاصدان آزادی: بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان،  بعد از ۵ روز از اجرای حکم اعدام و پیگیری از طریق آشناها در ارومیه، مطلع شدیم که جنازه بهروز در زمینی کنار قبرستان باغ رضوان ارومیه دفن شده است. با کمک تعدادی از آشناها و جستجوی فراوان در ششمین شب اعدام بهروز موفق به پیدا کردن جنازه در محل شدیم.

در محلی به فاصله ۵۰۰ متری قبرستان باغ رضوان و در جایی که اصلا کسی به فکرش هم نمی رسید جنازه‌ایی در آنجا دفن شده باشد، جای که پر بود از زباله و معلوم بود با بولدزور خاک بر روی گودال ریخته شده است.
بهروز با همان لباسهای که در روز قبل از اجرای حکم اعدام دیده بودیم در گودالی به عمق دو و نیم متر دفن شده بود. سرش را پیراهنش پوشانده بودند و بدون انجام هر گونه شستشویی جنازه بعد از اجرای حکم اعدام دفن شده بود و متاسفانه با بیرون آوردن جنازه متوجه شدیم که پایش با اسید سوزانده شده بود و در همان تاریکی شب جنازه به محلی امن منتقل شد و بعد از شستشو دفن گردید.
این در حالی بود که پیشتر دادستانی ارومیه به پدر بهروز اطمینان داده بود که جسد بعد از شستشو و انجام فرایض دینی با کفن در محلی مناسب دفن شده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *