انسان برای نخستین بار به فضا پرواز کرد

گاگارین

۱۲ آوریل ۱۹۶۱ –۲۳ فروردین۱۳۴۰:
دراین روز، نخستین پرواز فضایی توسط یوری گاگارین انجام شد. این پرواز در میان بهترین دانشمندان از یک ایستگاه فضایی در شوروی صورت گرفت. از آن پس، روز ۱۲آوریل به‌‌عنوان روز جهانی فضانوردی در سازمان ملل متحد به‌‌ثبت رسید. پرواز یوری گاگارین به‌‌فضا و سفر او به‌‌دور زمین ۸۹ دقیقه بطول انجامید. به‌‌دنبال آن، جان‌گلِن با ۳‌بار پرواز به‌‌دور زمین، اولین آمریکایی بود که توانست در مدار زمین بچرخد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *