ایران – گر حکم شود که دزد گیرند! تاریخ ایجاد در ۰۸ مرداد ۱۳۹۵

رفسنجانی،-خامنه-ای-و-روحانی - 222

با بالاگرفتن شقه و شکاف در راس رژیم آخوندی از فردای افشاء حقوق های نجومی و فساد سازمانداده شده حکومتی، یک نماینده مجلس رژیم از نقش اصلی برادر آخوند روحانی در این رابطه خبر داد.

خبرگزاری نیروی سرکوبگر بسیج ضد مردمی به نقل از آخوند ناصر موسوی لارگانی در رابطه با کشف، شناسایی و دستگیری شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات نوشت:«دراین خصوص اگر بررسی کنید، مشخص می شود که رد پایی از حسین فریدون در انتصاب رستگار سرخه ای و نفوذی که برادر روحانی در مسائلی که راجع به این پرونده مطرح است، وجود دارد». ( ۸ مرداد ۱۳۹۵)

شبکه فساد بانکی همان نام مستعار بخشی از پروژه مهندسی نمایش انتخابات در سال آینده می باشد که هردو جناح رژیم اکنون آن را بعنوان برگ برنده ای علیه دیگری راه انداخته اند. درحالیکه باند خامنه ای با انتشار فیش حقوق های نجومی در دولت آخوند روحانی از وجود فساد دولتی خبر می دهد، باند رفسنجانی – روحانی ضمن کم رنگ نمودن قضیه، تلاش دارند تا موضوع را که به تنفر عمیق مردم ایران از ابعاد غارت امول ملی راه برده است، به دولت پاسدار احمدی نژاد و بدین سان به بیت خامنه ای نسبت داده و فشار را بسوی باند مقابل متمرکز نمایند.

این نماینده باند خامنه ای در ادامه با اشاره به رای و رای کشی های سال آینده بر سر ریاست جمهوری رژیم، ضمن هشدار به آخوند روحانی می افزاید: «رئیس جمهور اگر بخواهد رضایت مندی مردم را داشته باشد، بایستی به صراحت تخلفات برادر رئیس جمهور را به او گوشزد کند و به صورت جدی مانع تخلفات و سوء استفاده وی از رئیس جمهوری خود شود، چراکه این سوء استفاده شخصیت آقای روحانی را زیر سوال می برد».

فراتر از این نیز نماینده دستگاه قضائیه ولی فقیه و رئیس دادگاه انقلاب در تهران، آخوند غضنفر آبادی که اکنون دندان برای راه اندازی محاکمه برادر آخوند روحانی تیز کرده است ، بی محابا خطاب به رئیس دولت ـ تدبیر و امید» گفت: «شخص رئیس جمهور باید حکم سنگینی برای برادر خود صادر و حداقل یک حبس ابدی برای او از دادگاه در خواست می کرد». (سایت حکومتی تابناک ۶ مرداد ۱۳۹۵)
به یقین به میدان آمدن اطلاعات سپاه و نیز دادگاه انقلاب در رابطه با ابعاد فساد و دزدی ها در دولت آخوند روحانی سخن از عمق شکاف در راس هئیت حاکمه دارد و چشم انداز تیره و تاری را از هم اکنون برای یک سال آینده و مناسبات دو باندی رقم زده است. رئیس دادگاه انقلاب دیکتاتوری خامنه ای در ادامه ابعاد این چشم انداز را اینگونه به تصویر کشید و افزود: «این اقدام حسین فریدون ، مشوقی برای لغزیدن کارمندان و مسئولان دولت و حرکتی برای فساد می شود و نگران کننده است. از این رو باید با این تخلف حسین فریدون بسیار جدی برخورد شود».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *