ایندیرا گاندی، نخست‌وزیر هند ترور شد

gande

۳۱اکتبر ۱۹۸۴ ـ ۹آبان۱۳۶۳:
ایندیرا گاندی در نوامبر ۱۹۱۷ به‌دنیا آمد. پدر او جواهر لعل ‌نهرو از سیاستمداران بزرگ هند و اولین نخست‌وزیر این کشور بود. ایندیرا گاندی در جوانی به‌خاطر مبارزه در راه استقلال وطنش به ‌زندان افتاد و پس از استقلال هند، برای چهار دوره نخست‌وزیری هندوستان را به‌عهده داشت. وی در دوران نخست‌وزیری با یک سلسله اقدامات رادیکال، بانکها و پاره‌یی از صنایع هند را ملی کرد و بسیاری از کمکهای مالی دولت را به ‌راجه‌ها و مهاراجه‌های هندی قطع کرد و از قدرت آنها کاست. در دوران پایانی نخست‌وزیری او، هند با بحرانهای متعددی نظیر سیل، قحطی، کسادی اقتصادی، طغیان‌های عشیره‌یی و جنبش‌های خواهان خودمختاری‌، به‌ویژه از جانب (سیکها) مواجه گردید. سرانجام در آبان ۱۳۶۳، دو تن از سیکهای افراطی او را به‌قتل رساندند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *