بندرصیدا به دست نیروهای صلیبی تصرف شد

نقشه لبنان

۴دسامبر ۱۱۱۰- ۱۳آذر۴۸۹:
در ادامه جنگ های طولانی صلیبی ، بندر صیدا در لبنان پس از یک محاصره طولانی به تصرف نیروهای صلیبی درآمد.
 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *