به یاد مجاهد شهید ولی الله فیض مهدوی

ولی الله فیض مهدوی- 222ولی الله فیض مهدوی

نوار صدای ولی الله  و پیام به مردم و خلق دلیرش در آخرین روزهای عمرش در سیاهچال های  خمینی – خامنه ایی و پایداری و فدا کاری و شجاعت اش  که ستودنی است. ….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *