تاریخ‌نویس کودکان، به تاریخ پیوست

تاریخ‌نویس

الف اورز تاریخدان آمریکایی

تاریخ‌نویس کودکان، به تاریخ پیوست

۱ژانویه ۲۰۰۵ – ۱۱دی۱۳۸۳:
الف اورز تاریخدان آمریکایی که در طول عمر خود ۵۰ کتاب تاریخ برای کودکان دبستانی و نوجوانان نوشت در ۹۹ سالگی در نیویورک درگذشت.
وی چند کتاب نیز درباره تاریخچه شهرهای کهنسال به صورت جغرافیای تاریخی به zwnj;رشته تحریر درآورده است. الف عقیده داشت یک فرد از دبستان باید با تاریخ ملی و تاریخ تمدن آشنا باشد. او گفته بود با اینکه نوشتن تاریخ به زبانی که قابل فهم کودک باشد دشوار است او این کار را پیشه خود ساخته تا به بشریت خدمت کند و از این عمل بسی شادمان است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *