تبیین جهان، قسمت پنجاه و پنجم: آشنایی با برخوردهای مکانیک در زمینه های مختلف – مسعود رجوی

 

taben

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *