ثقهالاسلام تبریزی، به‌دست مزدوران استعمار و استبداد به شهادت رسید

.ثقه الاسلام

ثقهالاسلام تبریزی

ثقهالاسلام تبریزی، به‌دست مزدوران استعمار و استبداد به شهادت رسید

۱۰دی ۱۲۹۰ – ۳۱دسامبر۱۹۱۱:
روز دهم دیماه ۱۲۹۰ شمسی مصادف با عاشورای حسینی، روسهای تزاری به ;منظور زهرچشم گرفتن از مردم مقاوم تبریز، گروهی از آزاد ;یخواهان، ازجمله میرزا علی آقا ملقب به ثقهالاسلام ، و۷ تن دیگر، از جمله حسن و قدیر، فرزندان ۱۶ و ۱۸ ساله علی مسیو را به دار آویختند.
عمال استعمار و استبداد، از ثقهالاسلام خواستند که برای رهایی از اعدام، آزادیخواهان مجاهد و اقدامهای آنها را محکوم کند. اما ثقهالاسلام زیر بار نرفت و با استواری، مرگ را به خیانت و پشت کردن به مردم ترجیح داد.
ثقهالاسلام، فکری باز و اندیشه ;یی مترقی داشت.
از او مقالاتی در جراید حبل ;المتین و الهلال مصر و همچنین کتابها و تألیفاتی به ;جا مانده که گویای نو ;اندیشی وسرشت مردمی اوست.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *