جزیره‌‌‌‌‌‌‌ هرمز به دست پرتغالیها تصرف شد

hormoz

۱۴ اردیبهشت‌ ۸۹۴ – ۴ مِه ۱۵۱۵:
نیروهای پرتغالی به‌فرماندهی آلبوکرک به ‌جزیره‌‌‌‌‌‌‌ هرمز با ۲۶ کشتی حمله برده و این جزیره را به‌تصرف خود درآوردند.
نیروهای پرتغالی با قساوت و بی‌رحمی تمام، مردم این جزیره را که از بخشهای بندرعباس بود، کشتار کردند و بیش از یکصدسال بر این جزیره‌‌‌‌‌‌‌ حکومت کردند.
در سال ۱۶۲۲ میلادی امامقلی‌خان پسر الله‌وردی‌خان که حاکم فارس بود در یک پیمان مشترک با انگلیسیها به‌نیروهای پرتغالی حمله بردند و جزیره هرمز را آزاد کردند. از پرتغالیها یک قلعه مستحکم در هرمز باقیمانده
است.
 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *