جنبش ”مشت زنان“ در چین، حملات خود علیه تأسیسات خارجیان در پکن را آغاز کرد

قیام مشت زنان چین

۱۴ژوئن ۱۹۰۰ – ۲۴خرداد ۱۲۷۹:
جنبش «مشت‌زنان» از جوانان غیرتمند چینی تشکیل شده بود که در سال ۱۸۹۹علیه سلطه ‌‌‌‌‌‌‌نیروهای خارجی در چین دست به‌ قیام زدند. نیروهای این جنبش روز ۱۴ژوئن سال ۱۹۰۰ حملات خود را علیه مؤسسات خارجی و میسیونهای مسیحی آغاز کردند. این عملیات انعکاس گسترده‌یی در جهان آن روز پیدا کرد.
بعد از قحطی سال ۱۸۹۹ باکسرها حکومت را به دلیل دست روی دست گذاشتن متهم کردند . آنان عقیده داشتند که بیگانگان، ارواح نیاکان گورستانهای کهن و خدایان را به خشم آورده و آنان هم سیل و قحطی را سبب شده‌اند . ازاین رو شعار باکسرها به زوال دودمان منچو و نابودی بیگانگان تبدیل شد.
باکسرها به مسیحیان چینی و هیأتهای تبلیغی مسیحی حمله کرده و بسیاری از خطوط آهن و شبکه‌های تلگراف را نابود کردند.
”مشت‌زنان” تقریبا به‌مدت دو ماه کنترل شهر پکن را در دست داشتند اما پس از آن به‌شدت سرکوب شدند.
هشت کشور بیگانه که اتباعشان مورد حمله باکسرها قرار گرفته بودند ۴۵۰۰۰ سپاهی را روانه پکن کردند که پس از درهم کوبیدن باکسرها وارد پکن شده و شهر را غارت، و مردم را قتل‌عام و پکن را ویران کردند .
بنابرمعاهده‌یی که در سال ۱۹۰۱ به امضا رسید بیگانگان، منچوها را واداشتند که رهبران باکسر را اعدام کرده و غرامت سنگین بپردازند و سپاهیان بیگانه مجاز باشند که در پکن ساخلو(پادگان نظامی) داشته باشند.
 
 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *