جنگ آمریکا و انگلستان پایان یافت

جنگ آمریکا و انگلستان

۲۴دسامبر۱۸۱۴ – ۳دی۱۱۹۳:
امضای پیمان گنت در بلژیک به جنگ آمریکا و انگلستان که از سال ۱۸۱۲ آغاز شده بود پایان داد.
این پیمان، یک پیروزی سیاسی برای آمریکا بود.
انگلیسی ها ضمن آن جنگ که از سال ۱۸۱۲ شروع شده بود شهر واشنگتن و کاخ سفید را آتش زده بودند.
درآن دوران ، جیمز مدیسن ، ر zwnj;ئیس zwnj;جمهور آمریکا بود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *