حکایتی از یک هنر مند فلسطینی

 

قصه های زنده بر روی سنگ .

حکایتی از یک هنر مند فلسطینی

 اجرای یک ترانه توسط دختران هنرمند فسطینی

آمل الکلحوت – قصه های زنده بر روی سنگ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *