اخراج مزدور حسن حیرانی تربتی

مزدور حسن حیرانی

 

با معذرت‌خواهی بسیار زیاد و طلب بخشش، از سازمان درخواست کمک دارم

۲۱فروردین۹۷ حسن حیرانی

مزدور حسن حیرانی تربتی که با شارلاتان‌بازی سعی در سرکیسه‌ کردن سایر نفرات تحت عناوین‌ مختلف داشت، به‌دلیل مشکوک‌ بودن اقداماتش، سرانجام نتوانست کسی‌را بفریبد. او درارتباط با مأموران اطلاعات مانند محمد کرمی، خدابنده و مصطفی محمدی از عوامل رژیم در فرانسه، انگلستان و کانادا قراردارد.

یکی از اقدامات او به‌دستور وزارت اطلاعات، تلاش برای جمع‌آوری‌امضا و نامه‌نگاری به دوایر آلبانی برای ویزا‌ دادن به مزدوران‌ارتجاع درایران، تحت‌عنوان جعلی خانواده مجاهدین است. (سند کلیشه شده است).

مزدور حسن حیرانی، اطلاعات، عکس و مشخصات‌ افراد را در اختیار وزارت اطلاعات قرار‌می‌دهد و مابه‌ازای آن، پول دریافت‌ می‌کند. بخشی‌از همکاری‌های وی با مزدوران و سایت‌های وزارتی درزیر آمده‌است:

قالب کردن مزدور اخراجی در سایت‌های وزارت بدنام، تحت عنوان «اعلام جدایی»!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *