خسرو پرویز؛ به فرمان پسرش ”شیرویه” به قتل رسید

khro

۱۴ فروردین۷هجری خورشیدی-۳ آوریل ۶۲۸:
خسرو پرویز، شاه ساسانی ایران، که بسیار بر مردم ظلم و ستم کرده بود, در جریان یک شورش مورد حمله مردم قرار گرفت. خسرو پرویز از چنگ مردم رهانیده شد اما توسط افسرانش در کاخ تیسفون زندانی شد و با تصمیم پسرش ”شیرویه” که حکم قتل وی را صادر کرده بود، به قتل رسید.”شیرویه” سپس به جای وی به تخت پادشاهی نشست

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *