دانستنیها -حیوانات

فیلها بزرگترین مغز را در بین حیوانات زمینی دارند و موجودات فوق العاده باهوشی هستند. 
تعداد نوران های انها سه برابر انسانها است و نئو کورتکس بسیار پیچیده و بزرگی دارند ، مانند دلفین ها و نوعی میمون.
فیلها تفاوت بین زبان انسانها را تشخیص میدهند وزبانی که متعلق به مردمانی است که سابقه شکار فیل دارند را میشناسند. اگر آنها صدای کسی را بشنوند که خیلی احتمال دارد صدمه بزند ، حالت دفاعی بخودشان میگیرند ، اما میدانند که چه وقتی برای کمک به انسانها رجوع کنندو قادرند ماهارا حتی درمسافتهای دور پیدا کنند.

فیلها با همدیگر ، رفتار های اجتماعی پیچیده ای را نشان میدهند.
معمولا با نزدیکان خود بستگی شدیدی پیدا میکنند و حتی بعد از دوران طولانی جدائی ، آنها را میشناسند. 
افراد خانواده تنها بواسطه مرک و یا اسیر شدن از همدیگر جدا میشوند. بخاطر اینکه فیلها اینقدر بهم نزدیک و خیلی مادرانه هستند ، یک فامیل از مرگ دیگری بیچاره میشود. مادری که بچه اش مرده است ، خودش را از گروه کنار میکشد که عزاداری کند. 
فیلها مرده هایشان را دفن میکنندو بعد برای آنها عزاداری میکنند. آنها باقیمانده حیوانات دیگر را هم دفن میکنند. 
دیده اند که وقتی یکی از فیلها ناراحت است دیگری به او آرامش میدهد. آنها همدیگر را نوازش میکنند. 
بچه فیلها وقتی نگرانند ، خرطوم خودشان را میمکند ، همانطوری که بچه های ما شست خودشان را برای آرامش یافتن می مکند.

میدانیم که برای خاراندن پشت خود یک چوب برمیدارند. 
بدون آنکه آموزش گرفته باشند اشاره انسانها را میفهمند.
در طی یک تست هوش با مشوق خوراکی ، آنها از میانبرهائی استفاده کردن که به فکر محققین ناظر آنها نرسیده بود. 
آنها شناگر های ماهری هستند. در زیر آب شنا میکنند و از خرطوم خود مانند ( سنورک) برای نفس کشیدن استفاه میکنند .
رکورد یک فیل آفریقائی را گرفتند که ۴۷ کیلومتر شنا کرده بود. آنها میتوانند ۶ ساعت بدون توقف شنا کنند و برای استراحت ، بدون غرق شدن شناور روی آب باقی بمانند.

Elephants are super intelligent and affectionate creatures

Elephants are super intelligent and affectionate creatures.

Posted by Hashem Al-Ghaili on Tuesday, January 9, 2018

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *