دکتر خانعلی به شهادت رسید (روز معلم)

ndex(1)

۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ – ۲ مه‌۱۹۶۱ :
دراین روز، تظاهرات فرهنگیان و معلمان کشور که دراعتراض به‌حقوق ناچیز خود از چند روز قبل دست به‌اعتصاب زده بودند با سرکوب حکومت شاه مواجه شد.
این تظاهرات که در برابر مجلس شورای ملی در میدان بهارستان تهران برپا شده بود با به‌رگبار بستن صفوف معلمین توسط پلیس شاه به‌خاک‌وخون کشیده شد و دکترخانعلی دبیر دبیرستانهای تهران به‌شهادت رسید.
ازآن‌پس این‌روز به‌عنوان روزمعلم شناخته شد.
به‌دنبال شهادت دکترخانعلی اعتراضات گسترده‌یی علیه حکومت شاه نسبت به‌این‌جنایت در سراسر کشور صورت گرفت و رژیم شاه مجبور به‌عقب‌نشینی‌هایی در جهت اعطای برخی تسهیلات به‌فرهنگیان شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *