دیدنی-آموزش کلاغها

دومخترع هلندی برای جمع کردن حجم ته سیگارها در خیابانها به کلاغ ها آموزش دادن که اگر ته سیگارها را از خیابان جمع کنند و در بالای دستگاه بندازند از پائین غذا دریافت میکنند

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *