دیدنی: اهرام مکزیک

کشف یک استخر پر از آب با حداکثر عمق ۲۰ متر در زیر هرم کوکولکان در مکزیک متعلق به مایاها!

اهرام مکزیک جز عجایب هفتگانه جهان هستند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *