سنگ مزار عزیز من کجاست !؟-محمود نیشابوری

CohdOZDUIAA4IHN - Copy 

« این واژه،  به ظاهر کوتاه ولی پر معنی از  حنجره مادران و پدران داغدار، هزار ان هزار بار  شنیده می شد و می شود که هنوز هم فریادشان  به دنبال عزیزانشان هست،« سنگ مزار عزیز من کجاست!». آنانکه سربه دار شدند و  آواز رهایی را در همه جا خواندند و افتخار خلق شان  شدند، آری آنها با خون پاکشان به دژخیمان گفتند «نه» ».

اینجاست!

آنجاست!

من میگویم کجاست!

گوش کن!

شبا نگاهان، زیر پوست، شب های شهر های دود گرفته وطنم،

به ظاهر  همه چیز در آرامش!

همه شاید خواب و…!

اما، سر گزمگان و شکنجه گران آخوندی بیدار، همچون خفاشان خون آشام،

آرام و قرار  نداشتند!.

بی وقفه اعدام، اعدام و اعدام…

 نه یک نفر، دو ، سه بلکه هزاران، بیشماران

کامیونها روش شدند ، پر از اجساد شهدا

حرکت!

 گور های دستجمعی، لودر و شکنجه گران و دژخیمان بودند و کردند

شهدا دفن شدند!

سر دژخیم: تمام شدند!

آری، گفتم در همه جا، همه مکانها،

این حکم امام جنایت پیشگان تاریخ بود

امامی که پشه را نمی کشت!

امام بدون اعدام مجاهدین صبحانه نمی خورد!

اما، همه چیز از دل خاک روئید

همه جا گلسرخ، همه جا افتخار و سرفرازی یک خلق

آری مادر و پدرم، آنها، شهدا در همه جا هستند،

در قلوب مردم ایران و افتخارهمه وطنپرستان

درود، درود

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *