شهر قزوین، ساخته می شود

gzven

۳نوامبر ۲۴۵ میلادی – ۱۲ آبان:
سوم نوامبر سال ۲۴۵ میلادی شاپور اول، شاه وقت ایران از دودمان ساسانی، دستور بنای شهر قزوین را صادر کرد‌. کار ایجاد این شهر سه سال طول کشید و در اکتبر سال ۲۴۸ میلادی (جشنهای مهرگان) پایان یافت.
نام قزوین از طایفه‌یی به ‌همین نام گرفته شده و یونانیان و رومیان باستان و اینک جهانیان، دریای مازندران را به‌نام این طایفه، دریای «کاسپین» می‌خوانند، زیرا که منطقه محل سکونت این طایفه آریایی تا سواحل غربی آن دریا امتداد داشته است.
شاپور اول در طول حکومت خود چند شهر تازه ساخت که نام او با پیشوند و پسوندهایی بر آنها گذارده شد اما دستور داد که شهر تازه‌ساز به‌نام طایفه‌یی که در آن منطقه سکونت داشت «کسپین» نامیده شود که این نام به‌ مرور زمان به‌صورت قزوین درآمده است.
قزوین در قرن ۱۶ میلادی پایتخت ایران شد و شاه طهماسب صفوی عمارات فراوان در آن‌جا ساخت؛ تا این‌که شاه عباس در سال ۱۵۹۸ میلادی پایتخت را از قزوین به ‌اصفهان، شهر مرکزی ایران، منتقل ساخت. این شهر اکنون مرکز استان قزوین می‌باشد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *