شکر محمدزاده

شکر محمدزاده

من یک پرستار بودم، عاشق خلق و مجاهدین خلق

مرا به جرم وفاداری به وجدان شغلی ام برای نجات جان انسانهایی که مورد ضرب و شتم و اصابت گلوله پاسداران قرار گرفته بودند، از جمله دختران دانش آموز و زنان جوانی که با تیر مستقیم پاسداران در تظاهرات مجروح شده بودند، دستگیر و زندانی و شکنجه کردند!!!

من شکنجه های زیادی را در اوین و قزلحصار متحمل شدم که ورای طاقت انسان بود، ولی به سوگند خودم پشت نکردم و عشقم به مجاهدین و فردای روشن ایران را به سیاهی خمینی نفروختم.

بعد از سپری کردن ۷ سال از ۱۵ سال محکومیتم من نیز یکی از ۳۰۰۰۰ زندانی قتل عام شده در زندانهای سراسر ایران در تابستان ۶۷ هستم که منتظر دادخواهی خونم به انتظار نشسته ام!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *