طرح خودمختاری کردستان ایران در شورای ملی مقاومت تصویب شد

6234094501

۱۷آبان ۱۳۶۲ – ۸نوامبر۱۹۸۳:
روز ۱۷آبان سال ۱۳۶۲ شورای ملی مقاومت ایران به‌منظور برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم و با توجه به ‌اهمیتی که این شورا برای دخالت و مشارکت همه مردم در اخذ و اجرای تصمیمات قائل است، طرح خودمختاری کردستان ایران را به‌تصویب رساند. در این طرح تشکیل یک ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقه خودمختار پیش‌بینی شده، اداره‌‌‌‌‌‌‌ کلیه‌‌‌‌‌‌‌ امور منطقه‌‌‌‌‌‌‌ خودمختار به‌جز امور مربوط به ‌دولت مرکزی در صلاحیت ارگانهای خودمختار قرار داده شده و زبان کردی به‌عنوان زبان رسمی تدریس و مکاتبه داخلی در منطقه خودمختار اعلام شده است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *