طوطی های خاکستری آفریقائی از فهمیده ترین پرنده های روی زمین هستند.

طوطی های خاکستری آفریقائی از فهمیده ترین پرنده های روی زمین هستند. آنها ظرفیت تفکر واحساسات یک کودک پنجساله را

دارند. اجتماعی و معاشرتی هستند و باهوش تر از آنی هستند که ما تصور میکنیم.

اگرچه که آنها در مقایسه با پستانداران باهوش نظیر میمونها و فیلها جثه کوچکی دارند، 
اما مغز یک طوطی خیلی پیشرفته است و خوب کار میکند. 
دانستن مسیر های پرواز ، زبان ، ارتباطات اجتماعی ، حل مسائل و تطبیق دادن ، از قبیل توانائی هائی هستند که طوطی ها در آن مغز خیلی کوچک پرنده گونه خود دارند.

الکس نام یک طوطی خاکستری رنگ آفریقائی بود که دکتر ایرنه پپربرگ ، روانشناس حیوانات روی او کارمیکرد. با دانستن ۱۰۰ لغت ، الکس میتوانست چیز ها ورنگها را تشخیص بدهد و فهم ابتدائی ای هم از مفهوم اعداد داشت.

نتیجه ای که از آزمایشها گرفتند این بود که الکس تنها لغاتی که میشنید را فقط تکرار نمیکرد بلکه در واقع مفهوم آنچه میگفت را نیز درک میکرد. حتی چند لغت هم از خودش ساخت. 
مفهوم ( Object permanence ) این ایده است که ، یک چیز وجود دارد حتی اگر نمیتوانید آنرا ببینید. 
انسان ها با این ادراک بدنیا نمیآیند ، اما آنرا تا دوسالگی در خود رشد میدهند. 
در سن ۲۱ هفتگی ، طوطی از خود این درک را نشان داد که چیزی که از جلوی دیدش پنهان شده بود همچنان آنجا هست. 
در حدود ۵۲ هفتگی دیگر خیلی خوب به بازی ( Shell Game ) عادت کرده بود و میتوانست چیزی که در یک جعبه قایم شده بود را در بیاورد ، حتی وقتی که ندیده بود که محقق آنهارا در آنجا گذاشته است. روانشناسان هوش و فهم الکس را با یک کودک پنجساله مقایسه میکنند.

توانائی استفاده کردن از ابزار معمولا بعنوان معیار و مقیاس هوش در حیوانات بشمار میرود. 
پالم کاکاتو ( The Palm Cockatoo ) طوطی استرالیائی ، یک ترکه چوب را بدرخت خالی میزند تا به جفت آینده اش نشان بدهد که صاحب خانه خودش است و او میتواند به آنجا نقل مکان کند.

طوطی با استفاده از منقار خودش قادر است که یک انگور را پوست بکند و یا هسته و تخمه را بشکند.

در استرالیا دیده اند که آنها پیچها را از برجهای مایکروویو در میآورند. البته معلوم نیست که آنها دارندتفریح میکنند یا اینکه دارند با اینکار منقارشان را ورزش میدهند.

پرنده ها از ما با ۳۰۰ میلیون سال تحول جدا هستند. مغز آنها از نوع دیگری بغیر از نوع مغز ما است. این نوع اطلاعات به ما نشان میدهند که پرندگان چقدرباهوش هستند و برای ما هم از لحاظ تحول و تکامل خیلی مهم هستند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *