عواقب پیشرفتهای امروز ما چه نتایجی برای آینده خواهند داشت

گاهی که به آبنده می اندیشیم این سوال پیش میآید که عواقب پیشرفتهای امروز ما چه نتایجی برای آینده خواهند داشت.
آنچنان که ۲۰۱۸ گامهای نخست را برمیدارد ، شاید بی معنی نباشد اگر کمی پیش بینی کنیم ۲۱۱۸ برای ما چگونه خواهد شد ؟
بدیهی است که هوش مصنوعی بعضی کار ها را بصورت اتوماتیک در خواهد آورد. بخصوص آنها اگر از نوع کار هائی مانند متصل کردن قطعات بیکدیگر و یا جمع آوری اطلاعات باشند.
در زمینه های بهداشت و دارو ، هوش مصنوعی تستها را خواهند کرد و روشهای رباتیک تستها و روشهای جراحی را انجام خواهند داد.
اما بعضی متخصصین عقیده دارند که احتمال زیادی دارد هوش مصنوعی تمام کارهائی که ما انسانها میکنیم را صاحب نشود. بلکه دربعضی مشاغل ، کارگرها و هوش مصنوعی دست بدست یکدیگر داده کار خواهند کرد وبا این وسیله انسانها از لحاظ فیزیکی برتر خواهند شد.
برای مثال، برای کار های دستی ظریف و بی عیب و نقص که نیاز به دقت زیاد دارند ، اسکلت های بیرونی قوی کننده مجهز به هوش مصنوعی ، که در کاخانه ها به کارگران میپوشانند ، به آنها دقت و قدرت بیشتری برای انجام کار ها میدهد.، در نتیجه نیازی نیست که لزوما با توسعه هوش مصنوعی انسانها به کنار رانده شوند.
دربعضی جوامع هم ، این ایده را به آزمایش گذاشته اند که به شهروندان یک حقوق مستمری اولیه جزعی بپردازند بدون آنکه از آنها در ازای آن انتظار کارکردن داشته باشند.
بطورخلاصه ، تا ۲۱۱۸ برای بسیاری از مردم دنیا ، کار بصورتی که ما میشناسیم ممکن است بپایان رسیده باشد.

AI will revolutionize the ways we work

How will AI transform our world as technology develops?

Posted by Futurism Science on Wednesday, January 31, 2018

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *