غزه، به دست نیروهای انگلیسی در جنگ جهانی اول اشغال شد

201011811592281431070554751

۷نوامبر ۱۹۱۷ – ۱۶آبان۱۲۹۶:
روز هفتم نوامبر سال ۱۹۱۷ به‌دنبال شکست آلمان و متحدین این کشور در جنگ جهانی اول، نیروهای بریتانیا منطقه غزه در فلسطین را که جزیی از امپراتوری عثمانی بود، متصرف شدند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *