قطعه طنز « دیدار کوسه با خمینی دجال در جهنم» – برگرفته از پیک شادی

 

tanz-tanz

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *