قیام مردم روسیه به دست تزار، سرکوب شد

تزار نیکلای دوم همراه با خانواده سلطنتی

تزار نیکلای دوم همراه با خانواده سلطنتی
۳۰دسامبر ۱۹۰۵- ۹دی۱۲۸۴:
مبارزات مردم روسیه علیه دیکتاتوری تزار در اوج خود به یک تظاهرات بزرگ ۱۵۰ هزارنفری در مسکو انجامید.
تزار نیکلای دوم، امپراتور روسیه برای سرکوب مردم تظاهر کننده از توپخانه خود استفاده کرد و مردم را به توپ بست.
در خلال این حملات، بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم مسکو کشته شدند.
تظاهرات در طول سال ۱۹۰۵ در بیشتر شهرهای روسیه جریان داشت. و از آن میان تظاهرات مسکو در ماه دسامبر وسیعتر از همه بود.
تظاهر کنندگان که به کمبود و گرانی مایحتاج زندگی و نیز نبود آزادی و فساد اداری اعتراض داشتند خیابان های مسکو را بسته بودند.
هرچند که تزار موفق شد با آن سرکوب وحشیانه چند صباحی سرنگونی خود را به عقب بیندازد اما دوازده سال بعد قیام مردم روسیه به امپراتوری تزار پایان داد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *