قیام پرسنل مردمی ارتش دربرابرفرماندهان مزدور پادگان لویزان تهران

شهید اسماعیل سلامت‌بخش و ناصرالدین امیدی عابد

۲۰ آذر ۱۳۵۷ – ۱۱دسامبر۱۹۷۸:
در گرماگرم تظاهرات دو میلیون نفری مردم تهران در عاشورای سال ۵۷، دو تن از فرزندان مردم ایران به‌نامهای گروهبان دوم اسماعیل سلامت‌بخش و سربازوظیفه ناصرالدین امیدی عابد که از قتل و کشتار مردم به‌وسیله رژیم ضدخلقی شاه به‌تنگ آمده بودند در ظهر ۲۰ آذر در پادگان لویزان و در مقر اصلی گارد سرکوبگر شاهنشاهی با تهاجم به فرماندهان گارد، ۶۵ تن از آنان را به‌هلاکت رساندند و خود نیز در این حماسه غرورآفرین جان پاکشان را فدیه رهایی مردم خویش ساختند.
فردای آنروز در واکنش زبونانه نسبت به حوادث ۲۰ آذر در تهران، مزدوران رژیم شاه تظاهرات مردم نجف‌آباد اصفهان را به‌گلوله بستند و شماری از مردم بیگناه را به‌شهادت رساندند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *