مصطفی تاج زاده و پوزش خواهی از سهم خوددر قتل عام زندانیان سیاسی-محمد اقبال

 mohamad_eghbal2

مصطفی تاج زاده، یک آخوند زاده رژیمی و از اعضای برجسته ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” بود که در سرکوبهای قبل از سی خرداد شصت و بعد از آن دست داشت و سازمان متبوع او و خودش باید حساب جنایتهای آن دوران و پس از آن را پس بدهند.
تاج زاده بعد از افشای نوار مرحوم منتظری همزمان با بیست و هشتمین سالگرد قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز در ایران، یک مرتبه دیده بدجوری گندش درآمد و با دستپاچکی تمام ”به سهم خود” و فقط ”از بازماندگان قربانیانی که عضو مجاهدین خلق نبودند” پوزش طلبیده.
نامبرده در سال ۶۷ در بحبوحه قتل عامها معاون امور بین الملل خاتمی وزیر پروپاگاند رژیم در آن زمان بوده (همتای معاون گوبلز در دوران هیتلر)، یعنی موظف بوده است که قتل عام ها را در صحنه بین المللی توجیه کند.
منظور مصطفی تاج زاده از ”به سهم خود” هم سهمش در مشارکت در قتل عام ها زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است… بقیه اش حرف و غلط کردم اضافه است. برود با رژیم به جهنم سرنگونی
وقتی رییس جمهور برگزیده مقاومت می گوید ” نه عمامه سفید نه عمامه سیاه – سرنگون باد رژیم ولایت فقیه” منظور این است که نه اصولگرا، نه اصلاح طلب، نه میانه رو، نه تندرو، نه کسی که با تیرباران زندانیان را اعدام کرد و نه آن که با طناب حلق آویز کرد، نه کسی که با کابل چرمی شلاق زد و نه آن که با کابل فلزی تازیانه زد، نه آن که با ساطور دست و انگشت قطع کرد و نه کسی که با ماشینهای مدرن و پیشرفته انگشت و دست برید، هیچ کدام، هیچ کدام، هرکس در درون رژیم است، از منتها الیه چپ تا منتها الیه راست، از سیاه تا سفید، رژیم پلید ولایت فقیه با تمام دار و دسته هایش و جناح بندی هایش باید برود به جهنم سرنگونی و خواهد رفت
عکس ضمیمه بسیار گویا است
آخوند جنایتکار سید محمد موسوی بجنوردی عضو شورایعالی قضایی رژیم در دوران قتل عامهای ۶۷ (وی از سال ۶۰ تا سال ۷۰ عضو شورایعالی قضایی رژیم بوده است)، میرحسین موسوی نخست وزیر خمینی در دوران قتل عام، آخوند جنایتکار سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور در قتل عامهای سال ۶۷، آخوند محمد خاتمی وزیر تبلیغات (ارشاد-پروپاگاند) خمینی در دوران قتل عام زندانیان سیاسی، مصطفی تاج زاده معاون امور بین الملل وزارت ارشاد خمینی در همان زمان

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *