میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل به شهادت رسید

میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل .

میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل به شهادت رسید

۳تیر ۱۲۸۷ – ۲۴ژوئن۱۹۰۸:
روز سوم تیر سال ۱۲۸۷ دو تن از سرداران آزادی ایران، یعنی میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و ملک‌المتکلمین به‌همراه گروه دیگری از آزادیخواهان اعدام شدند
دستگیری این ۲ فرزند آزادیخواه وطن، روز قبل از آن و بلافاصله پس از توپ‌باران مجلس انجام گرفت. آنها را به‌زنجیر کرده و به ‌باغشاه بردند و صبح روز چهارشنبه سوم تیرماه ۱۲۸۷ بدون هیچ محاکمه‌ای به‌شهادت رساندند
میرزا جهانگیرخان شیرازی، روزنامه‌نویس میهن‌پرستی بود که با نوشتن مقاله‌های آگاهی‌بخش در روزنامه صوراسرافیل، درباریان فاسد و خیانتکار را افشا می‌کرد و نقش مهمی در روشن کردن اذهان عمومی مردم نسبت به ‌بند و بستهای پشت پرده ارتجاع داشت

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *