ناصرالدین‌شاه قاجار به قتل رسید

index

دراین روز، ناصرالدین‌شاه قاجار به دست میرزارضا کرمانی با شلیک چندگلوله به‌قتل رسید.
ناصرالدین‌شاه قاجار چهارمین پادشاه سلسله‌‌‌‌‌‌‌ قاجاریه بود که ۴۹سال بر ایران سلطنت کرد. او شاهی مستبد و خودرأی بود و با هرگونه اصلاحات و ترقیخواهی ضدیت داشت.
قتل امیرکبیر و اعطای امتیازهای متعدد به‌بیگانگان، خوشگذرانی و عیاشی، دست‌بازدادن به‌چپاول و سرکوب مردم توسط شاهزادگان، توسعه‌‌‌‌‌‌‌ فرهنگ چاپلوسی در دربار فاسد، نشان از بی کفایتی مردی است که در تمامی نیمه‌‌‌‌‌‌‌ دوم قرن نوزدهم بر ایران سلطنت کرد.
دهه‌‌‌‌‌‌‌ آخر عمر ناصرالدین‌شاه مصادف بود با جنبش تنباکو و همبستگی تمامی مردم ایران علیه بندوبستهای ننگین ناصرالدین‌شاه با کمپانی انگلیسی رِژی که به‌پیروزی مردم و عقب‌نشینی شاه منجر شد. این پیروزی، سرآغاز و زمینه‌‌‌‌‌‌‌ مهمی برای خواسته‌‌‌‌‌‌‌ بعدی مردم ایران یعنی انقلاب مشروطه بود که ۱۰سال بعد از ناصرالدین‌شاه به‌پیروزی رسید.
بالاخره یک جوان مبارز و آزادیخواه ایران به‌نام میرزارضا کرمانی برآن شد تا به‌زندگی او پایان دهد. زمانی که ناصرالدین‌شاه تصمیم داشت پنجاهمین سال سلطنتش را در شهرری جشن بگیرد، مورد اصابت گلوله‌های تپانچه‌‌‌‌‌‌‌ میرزا رضا کرمانی قرار گرفت و به‌هلاکت رسید

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *