نامه وارده از عبدالله زارعی

 

اینجانب عبدالله زارعی، اخیرا بدلیل نکشیدن مبارزه، درخواست رفتن به دنبال زندگی شخصی خود نموده و با همه احترامی که نسبت به مجاهدین قائل هستم، صفوف مبارزه را صرفا بخاطر مسائل شخصی، ترک کردم.

اخیرا مطلع شدم که در سایتهای بدنام وزارت اطلاعات از من یک مصاحبه جعلی منتشر شده و اراجیفی از زبان من علیه سازمان مجاهدین درج گردیده و به من نسبت داده شده است.

لازم میدانم اعلام کنم که من کماکان به خطوط سیاسی و استراتژیک سازمان وفادارم و خود را هوادار و عضوی از خانواده مقاومت میدانم که در هر کجای دنیا که باشم، از هیچ کاری علیه رژیم ضدبشری آخوندی فروگذار نخواهم کرد و آنچه نوشته شده یک جنگ روانی کثیف مزدوران رژیم آخوندی برعلیه سازمان است که از نام من سوءاستفاده کردهاند. پس بهتر است دهانهای کثیف خود را بسته و به جای این یاوهگوییها، فکری به حال ولی فقیه طلسم شکسته و وامانده خود بکنند و به عاقبت تیره و تار خود برای پاسخگویی به خیانتهایشان در مقابل خلق قهرمان ایران بیاندیشند.  

مرگ بر رژیم جنایتکار آخوندی

زنده باد ارتش آزادی ملی ایران

 درود بر سازمان مجاهدین خلق ایران

 عبدالله زارعی – عبدالله زارعی – ۷/۶/ ۱۳۹۶

222

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *