نسلی که به دژخیمان« نه» گفتند و سربه دار شدند- محمود نیشابوری

قتل عام 67-222

تابستان ۶۷،خمینی دجال حکم به قتل عام مجاهدان و مبارزان داد.. باید  به هر طریقی هر چه زودتر اعدام شوند.

سئوال در رابطه با مجاهدین سرفراز  یکی بود: مجاهد یا منافق!

مجاهد، مجاهد، مجاهد، مجاهد و….

دژخیم با غیظ و ترس: اعدام،اعدام،اعدام،و…

کمیته مرگ عرق ریزان دستپاچه، کف بر دهان. با فحاشی. وحشت و ارعاب در صدد دلداری دادن به ایادی و جنایتکاران بودند، اما انتظار نداشتند!. که اعدام و سرکوب در مقابل مجاهد خلق حقیر است.

چه بسا سیاووشان مجاهد خلق شعار درود بر رجوی میدادند و به نام مسعود بر طناب دار بوسه میزنند

آری، مسعود از نسل ماندگاران و معلم کبیر انقلاب بود و هست.

 از آفتاب تا خورشید

به: برادر مسعود

شا هکاری فرا روی انسان، در بلندای مقاومت بنا نهادی

نسل بیشماران را سیراب از انقلابت نمودی

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

دنیای نا پاکیها را از یارانت زدودی، پاک ، پاک

ازهیج، آسمانحراشهایی سر یه فلک کشیده از فدا و ایثار ساختی

و در شریانهای آزادیخواهان ساری و جاری کردی

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
با روح مسیحائیت، با صبر ایوبیت، با بخشش شگرفت، انسانیت

زخمی و مجروخ را از لابلای اراجیف و تحریف دشمن در بالا ترین

نقطه بنهادی و مسیر را نشانمان دادی

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

در هزار  توی زمان مرز بندی قاطع با دشمن غدار راباز گو کردی

من نه، هزاران هزار عاشق بیقرارت  با نام نیکت، با پیامت

 در هر لحظه انگیزه می گیریم و می تازیم بر اهریمنان زمان

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

و فریاد بر می آوریم مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد مسعود و مریم

 پاکان، نیکان، یگانگان

درود بر آنها باد

محمود نیشابوری

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *