نشریه مجاهد، ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران، نخستین شماره‌‌‌‌‌‌‌ خودرا منتشر کرد

نشریه مجاهد، ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران، نخستین شماره‌‌‌‌‌‌‌ خودرا منتشر کرد - 222

۱ مرداد۱۳۵۸- ۲۳ ژوئیه۱۹۷۹ :

روز اول مرداد سال ۱۳۵۸ نشریه‌‌‌‌‌‌‌ مجاهد اولین شماره‌‌‌‌‌‌‌خود را پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی منتشر ساخت.

نشریه مجاهد ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران، بیانگر نقطه‌نظرات این سازمان بود که به‌دلیل نقش روشنگر و آگاه‌کننده و افشای قاطع و بی امان دیکتاتوری ارتجاعی ولایت فقیه و کارگزاران آن، به‌سرعت در میان اقشار جامعه نفوذ پیدا کرد و تیراژ آن به‌بیش از ۶۰۰هزار نسخه در هفته رسید.

بارها مراکز چاپ نشریه مجاهد مورد حمله چماقداران ارتجاع قرار ‌گرفت، هزاران میلیشیای مجاهدخلق به‌دلیل فروش این نشریه از عوامل خمینی کتک خوردند یا به‌زندان ‌افتادند و پس از ۳۰ خرداد ۶۰ اغلب آنها که هنوز درزندان بودند، اعدام شدند.

طی دو و نیم سال پس از انقلاب ضد سلطنتی، تا سرفصل سی خرداد سال ۶۰ ، نشریه مجاهد نقش برجسته‌یی در مبارزات سیاسی مردم ایران علیه رژیم ارتجاعی حاکم، ایفا کرد. پس از ۳۰ خرداد سال ۶۰ و آغاز سیاه‌ترین سرکوب در ایران، نشریه‌‌‌‌‌‌‌ مجاهد تعطیل شد اما مجددا در سال ۶۱ انتشار خود را ازسر گرفت.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *