نهم آذر : خروج نیروهای عثمانی از ایران

نیروهای عثمانی

۳۰ نوامبر ۱۹۱۸: بدنبال شکست نیروهای عثمانی در جنگ جهانی اول, نیروهای این کشور ایران را ترک کردند

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *