نیروهای عثمانی به ‌آذربایجان واردشدند

عثمانی-ها2

۱۶آبان ۱۲۹۳ – ۸نوامبر۱۹۱۴:
روز ۱۶آبان سال ۱۲۹۳ متعاقب ورود نیروهای روسیه به ‌ایران، نیروهای عثمانی با مستشاران آلمانی خود به ‌آذربایجان وارد شدند. قدرتهای بزرگ منظقه‌یی و بین‌المللی در اولین ماههای شروع جنگ جهانی اول اقدام به ‌نفوذ در خاک ایران کردند.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *