نیروهای متفقین به‌ایران وارد شدند و حکومت سیاه رضاخان پایان یافت

نیروهای متفقین .

نیروهای متفقین به‌ایران وارد شدند و حکومت سیاهرضاخان پایان یافت

۳شهریور ۱۳۲۰ – ۲۵ اوت۱۹۴۱ :
سوم شهریور سال ۱۳۲۰ به‌دنبال اولتیماتومهای انگلیس و شوروی به ‌رضاخان مبنی بر خودداری از حمایت از آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، و به‌منظور ارسال کمکهای نظامی به ‌اتحاد شوروی، که مورد حمله قوای هیتلر قرار گرفته بود، قوای این دو کشور از جنوب و شمال وارد خاک ایران شدند.
ارتش سرکوبگر رضاخانی، در برابر قوای متفقین کمترین مقاومتی نکرد و اکثر یگانهایش ازهم گسیخت و نیروهایش پراکنده شدند.
روز ششم شهریور، رضاخان در برابر متفقین عقب نشست و تصمیم خود مبنی بر خودداری از مقاومت در برابر نیروهای متفقین را اعلام کرد.
دروحشت از فوران خشم و خروش مردم علیه دیکتاتوری دست‌نشانده رضاخان، وی از روز هشتم شهریور در تهران حکومت نظامی اعلام کرد.
روز بیست‌و پنجم شهریور۱۳۲۰، نیروهای متفقین، تهران را نیز به‌اشغال خود درآوردند.
قبل‌از ورود نیروهای متفقین به‌تهران، دولت انگلیس که منافع خود را در حفظ دولت مرکزی می‌دید به ‌رضاخان توصیه کرد تا از سلطنت کناره‌گیری کند و به‌جای او پسرش محمدرضا را به‌سلطنت گمارد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *