هاوایی ضمیمه ایالات متحده آمریکا شد

havaee

روز۱۱ اوت سال ۱۸۹۸، مجمع الجزایر هاوایی به‌عنوان آخرین ایالت آمریکا به‌ایالات متحده ملحق شد. هاوایی تا ۱۸۹۴ دارای یک حکومت استبدادی وابسته به‌انگلستان بود که با قیامها و جنبشهای اجتماعی در سال ۱۸۹۴ به‌جمهوری دست یافت. اما عمر این جمهوری بیش از ۴ سال نبود. به‌دنبال آن مبارزات مردم هاوایی باعث شد تا هاوایی از یک استقلال داخلی برخوردار شود و به‌عنوان پنجاهمین ایالت آمریکا شناخته شده و دارای دو سناتور و یک نماینده در مجلسین آمریکا گردید.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *