هربرت اسپنسر، فیلسوف وجامعه شناس قرن نوزدهم انگلستان در گذشت

هربرت اسپنسر فیلسوف

دسامبر۱۹۰۳ – ۱۷آذر۱۲۸۷:
هربرت اسپنسر فیلسوف و جامعه شناس معروف قرن نوزدهم انگلستان, درهشتم دسامبر ۱۹۰۳ در ۸۳ سالگی درگذشت. نظریه وی در فلسفه معروف به فلسفه تألیفی است که به مفهوم ایجاد الفت و نزدیکی بین نظرگاههای علمی و نظرگاههای دینی است.
نظریات هربرت اسپنسر بعدها توسط سایر دانشمندان و فلاسفه به چالش کشیده شد و از هر سو مورد نقادی قرار گرفت.
هربرت اسپنسر چندین جلد کتاب در زمینه های فلسفی و روانشناسی نوشته است و آخرین اثر وی، دوجلد کتاب در مورد اخلاق است که میگوید نهایت فلسفه باید راه به اخلاق و روابط و مناسبات متعالی انسانی ببرد.
اسپنسر هرچند که علاقه‌یی به شعر و کار ادبی نداشت, اما نوشته های وی به لحاظ روان‌نویسی، از الگوهای ادبیات انگلیسی است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *