واکنش مردم ایران از واژه احساس خوشبختی درحاکمیت رژیم آخوندی!

https://www.youtube.com/watch?v=oHx19tkXvAk&feature=youtu.beاحساس خوشبختی222

چگونه میتوان در کشوری که روزانه مردم یا در ملاء عام به دار کشیده میشوند و یا   در ناامیدی دست به خودکشی میزنند از  خوشبختی گفت به گوشه ایی ازحرفهای مردم گوش کنید . 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *