کتابخانه بزرگ گندی شاپور در خوزستان تأسیس شد

shapr

۲۱خرداد – ۱۰ژوئن ۲۵۰:
بر ‌اساس برخی اسناد تاریخی، روز یازدهم ژوئن سال ۲۵۰ میلادی، کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌ گُندی‌شاپور یا جندی‌شاپور در خوزستان تأسیس شد. این کتابخانه مشهور توسط شاپور اول، فرزند اردشیر بابکان سرسلسله‌‌‌‌‌‌‌ دولتهای ساسانی، ساخته شد.
شاپور بنای این کتابخانه را با استفاده از اسیران رومی برپا کرد.
گندی‌شاپور به‌تدریج به‌صورت یک مرکز مهم علمی در دوران قبل از اسلام تبدیل شد و دانشمندان مختلف ایرانی، هندی، رومی و یونانی در آن به ‌تدریس و تحقیق مشغول شدند.
بعد از اسلام بیشترین توجهات در مرکز علمی گندی‌شاپور به‌علوم پزشکی اختصاص یافت.
در قرن سوم هجری با تأسیس مرکز علمی بزرگ دنیای آن روز در بغداد، از اهمیت گندی‌شاپور کاسته شد.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *