کهن ترین بازی جهان

کهن ترین بازی جهان

ایرانیان نخستین با درست کردن اشیایی از دل طبیعت مانند چوب ، سنگ ، خاک و حرکت دادن یا غلطاندن و یا پرتاب آن ها برای خود بازی هایی ابداع کردند.

کاووش های باستان شناسان در محوطه باستانی « شهر سوخته » سیستان و بلوچستان که خواستگاه تمدن های کهن بوده باعث پیدا شدن بازی به شکل صفحه چوبی مربوط به ۶۰۰۰ سال پیش شد

این صفحه چوبی به شکل ماری بود که به دور خود حلقه زده و با حلقه های خود ۲۰ خانه را تشکیل داده است . در کنار این صفحه ۶۰ مهره و همچنین تاس هایی که در تصویر می توانید ببینید.

نحوه این بازی گمان می رود به این شکل بود که ۶۰ مهره را از طرف سر این مار وارد این صفحه میکردند و پس از جا به جایی در خانه ها آن ها را از طرف دم این مار از بازی خارج می کردند. این بازی صفحه و مهره ای را که ممکن است بازی منچ را در ذهن خوانندگان یادآور شود را نمونه ابتدایی بازی نرد یا پدر تخته نرد امروزی می دانند.

این نکته را نیز اضافه کنم که منچ بازی است بسیار جدیدتر از تخته نرد و ابداع آن تنها به چند سده پیش باز می گردد.

به هر حال قدیمی ترین سندی که از ابداع بازی به دستان بشر بهدست آمده مربوط به بازی کشف شده در شهر سوخته در ۶۰۰۰ سال پیش است.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *