۱۳۶۰ خورشیدی شهادت مادر ذاکری

 mather-zakery

«سکینه محمدی اردهالی» معروف به مادر ذاکری، پس از تحمل انواع شکنجهها و مقاومتی جانانه در برابر سرجلاد اوین لاجوردی، تیرباران شد. مادر ذاکری که با وجود سالخوردگی در میان زندانیان به استواری و شکستناپذیری در مقابل بازجویان معروف بود، در لحظه اعدام، دست دژخیمی که می‌خواست چشمانش را ببندند پس زد و فریاد کشید «چشمانم را نبندید می‌خواهم با چشمان باز حقانیت مجاهدین را ببینم».

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *